Fonds tot Steun als ANBI

ANBI-logo

Stichting Fonds tot Steun Vrije School Den Haag heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de Stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs en voor partners van de Stichting Fonds tot Steun Vrije School Den Haag.

Giften die via de Stichting worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

U kunt als donateur, afhankelijk van de vorm waarin uw gift wordt gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig ten goede komt aan De Vrije School Den Haag.

Zie voor meer informatie de pagina van de belastingdienst

Algemene gegevens

Stichting Fonds tot Steun Haagse Vrije School
Fiscaal nummer: 88.35.718
Contactgegevens: Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag,
Telefoon 070-3244300

 

Bestuurssamenstelling
De heer D. (Dick) Zirkzee, voorzitter
De heer R. (Rudolf) Klinkenberg, bestuurslid
De heer J.H.B. (Artho) Jansen, secretaris

 

Doelstelling
Het verstrekken van gelden, verlenen van diensten, en gebruiken van alle andere gepaste middelen, waarmee vrijeschoolonderwijs in Den Haag en omgeving gegeven kan worden en zich met name verder kan ontwikkelen.

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden van het Fonds tot Steun ontvangen geen beloning voor hun activiteiten of vacatiegeld voor aanwezigheid bij vergaderingen. Zij maken evenmin gebruik een onkostenvergoedingen zoals reiskosten of andere vergoedingen.

 

Hooflijnen van het actuele beleidsplan
Het beoordelen van subsidieverzoeken en/of projecten die gericht zijn op de bevordering en ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende scholen in en rond Den Haag om daarmee de bereikbaarheid van het vrijeschoolconcept binnen de regio te doen toenemen. In verband met de tegenvallende rente-inkomsten wil de stichting zich actiever opstellen met betrekking tot fondswerving. In principe wordt het kapitaal van het Fonds niet ingezet om een negatieve exploitatie van de scholen (structureel) te dekken. Het bestuur zal geen autonoom beleid generen door te sturen op subsidiemogelijkheden die afwijken van hetgeen binnen de school leeft.
Het volledige beleidsplan vindt u hier.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
– het in kaart brengen van de doelgroep en activeren van online communicatiemiddelen
– definiëren en activeren donatiemogelijkheden online/offline
– organiseren van wervende evenementen
– het in de markt zetten van het fonds
– fondsenwerving – subsidie bewegend leren in PO aangevraagd en gekregen
– onderzoek naar nieuwe manieren om het Fonds zichtbaar te maken voor  belangstellenden

 

Financiële Verantwoording
De balans en staat van baten en lasten vindt u hier. Ter toelichting: gegeven de lage rente standen is het Fonds in de afgelopen periode terughoudend geweest met het ondersteunen van nieuwe projecten. Prioriteit heeft het vinden van nieuwe inkomstenbronnen die aangewend kunnen worden voor het vrijeschoolonderwijs, zonder dat het Fonds onnodig inslinkt.